trac

trac
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals388,3366
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,4073
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals536,4355
Vốn hóa thị trường
2.549 sats
Giá sàn
8.334
Doanh số
6.338
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71266516
ordinals-price
1.000
 trac
2.549sats/trac
$1,65
0,02549 BTC
$1.652,11
#71767245
ordinals-price
2.000
 trac
2.570sats/trac
$1,66
0,0514 BTC
$3.331,44
#71761907
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71761651
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71761913
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71761906
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71761908
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71761903
ordinals-price
300
 trac
2.575sats/trac
$1,66
0,007725 BTC
$500,68
#71696562
ordinals-price
300
 trac
2.577sats/trac
$1,67
0,007731 BTC
$501,07
#71626545
ordinals-price
2.000
 trac
2.589sats/trac
$1,67
0,05178 BTC
$3.356,07
#71657316
ordinals-price
300
 trac
2.650sats/trac
$1,71
0,00795 BTC
$515,27
#71657394
ordinals-price
200
 trac
2.650sats/trac
$1,71
0,0053 BTC
$343,51
#46494026
ordinals-price
300
 trac
2.777sats/trac
$1,79
0,008331 BTC
$539,96
#71726914
ordinals-price
1.200
 trac
2.980sats/trac
$1,93
0,03576 BTC
$2.317,75
#71571121
ordinals-price
2.800
 trac
2.994sats/trac
$1,94
0,08383 BTC
$5.433,5
#71552430
ordinals-price
1.369
 trac
3.104sats/trac
$2,01
0,04249 BTC
$2.754,19
#71305315
ordinals-price
1.000
 trac
3.180sats/trac
$2,06
0,0318 BTC
$2.061,09
#70336090
ordinals-price
1.000
 trac
3.297sats/trac
$2,13
0,03297 BTC
$2.136,92
#71054916
ordinals-price
754
 trac
4.289sats/trac
$2,77
0,03233 BTC
$2.096,03
#71250974
ordinals-price
20
 trac
4.500sats/trac
$2,91
0,0009 BTC
$58,33
#70629353
ordinals-price
500
 trac
4.820sats/trac
$3,12
0,0241 BTC
$1.562,02
#70191977
ordinals-price
200
 trac
4.980sats/trac
$3,22
0,00996 BTC
$645,54
#71024023
ordinals-price
200
 trac
4.990sats/trac
$3,23
0,00998 BTC
$646,84
#70612021
ordinals-price
150
 trac
4.993sats/trac
$3,23
0,007489 BTC
$485,42