ART•IS•THE•TICKER

ART•IS•THE•TICKER
ID Rune:840697:454

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
nft_ordinals0,5745
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,03001
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals9,4503
Vốn hóa thị trường
45 sats
Giá sàn
515
Doanh số
1.104
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#817444
ordinals-price
2.000
 🎨
45sats/🎨
$0,029
0,0009 BTC
$59,04
#724877
ordinals-price
1.000
 🎨
50sats/🎨
$0,032
0,0005 BTC
$32,8
#475061
ordinals-price
20.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,0106 BTC
$695,37
#710268
ordinals-price
5.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00265 BTC
$173,84
#714129
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#720345
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#724878
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#724879
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#724880
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#724881
ordinals-price
1.000
 🎨
53sats/🎨
$0,034
0,00053 BTC
$34,76
#414249
ordinals-price
1.000
 🎨
55sats/🎨
$0,036
0,00055 BTC
$36,08
#414250
ordinals-price
1.000
 🎨
55sats/🎨
$0,036
0,00055 BTC
$36,08
#414251
ordinals-price
1.000
 🎨
55sats/🎨
$0,036
0,00055 BTC
$36,08
#643198
ordinals-price
20.000
 🎨
55sats/🎨
$0,036
0,011 BTC
$721,61
#696535
ordinals-price
5.000
 🎨
55sats/🎨
$0,036
0,00275 BTC
$180,4
#253608
ordinals-price
1.000
 🎨
56sats/🎨
$0,036
0,00056 BTC
$36,73
#253610
ordinals-price
1.000
 🎨
57sats/🎨
$0,037
0,00057 BTC
$37,39
#714131
ordinals-price
1.000
 🎨
57sats/🎨
$0,037
0,00057 BTC
$37,39
#673768
ordinals-price
1.000
 🎨
78sats/🎨
$0,051
0,00078 BTC
$51,16
#155001
ordinals-price
1.000
 🎨
79,5sats/🎨
$0,052
0,000795 BTC
$52,15
#155002
ordinals-price
1.000
 🎨
79,5sats/🎨
$0,052
0,000795 BTC
$52,15
#155003
ordinals-price
1.000
 🎨
79,5sats/🎨
$0,052
0,000795 BTC
$52,15
#155005
ordinals-price
1.000
 🎨
79,5sats/🎨
$0,052
0,000795 BTC
$52,15
#155007
ordinals-price
1.000
 🎨
79,5sats/🎨
$0,052
0,000795 BTC
$52,15