DONT•GET•FROGGY

DONT•GET•FROGGY
ID Rune:840000:544

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.000.000.000.000.000
nft_ordinals0,07296
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,00000004 sats
Giá sàn
272
Doanh số
390
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#755542
ordinals-price
7.400.000.000.000
 🧿
0,00000004sats/🧿
$0,000000000026
0,00296 BTC
$195,98
#755543
ordinals-price
4.000.000.000.000
 🧿
0,00000004sats/🧿
$0,000000000026
0,0016 BTC
$105,93
#275869
ordinals-price
4.000.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,002 BTC
$132,42
#275870
ordinals-price
4.000.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,002 BTC
$132,42
#275871
ordinals-price
4.000.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,002 BTC
$132,42
#397810
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#397811
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#401220
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#743118
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#743119
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#743120
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000033
0,0001 BTC
$6,62
#431381
ordinals-price
5.000.000.000.000
 🧿
0,00000005sats/🧿
$0,000000000035
0,00265 BTC
$175,46
#389244
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000006sats/🧿
$0,000000000039
0,00012 BTC
$7,94
#385101
ordinals-price
5.000.000.000.000
 🧿
0,00000006sats/🧿
$0,000000000043
0,00325 BTC
$215,18
#389076
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000007sats/🧿
$0,000000000046
0,00014 BTC
$9,26
#389077
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000007sats/🧿
$0,000000000046
0,00014 BTC
$9,26
#809937
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000007sats/🧿
$0,000000000047
0,0001442 BTC
$9,54
#245340
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000052
0,00016 BTC
$10,59
#245341
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000052
0,00016 BTC
$10,59
#245342
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000052
0,00016 BTC
$10,59
#245343
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000052
0,00016 BTC
$10,59
#378618
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000052
0,00016 BTC
$10,59
#393510
ordinals-price
625.000.000.000
 🧿
0,00000008sats/🧿
$0,000000000058
0,00055 BTC
$36,41
#741455
ordinals-price
200.000.000.000
 🧿
0,00000009sats/🧿
$0,000000000059
0,00018 BTC
$11,91