DOPE•ASS•TICKER

DOPE•ASS•TICKER
ID Rune:840000:63

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals2,7867
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01993
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals12,6096
Vốn hóa thị trường
0,06 sats
Giá sàn
2.567
Doanh số
7.567
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#457468
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457469
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457470
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457471
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457472
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457476
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457477
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457479
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457481
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457482
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457483
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457484
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#457485
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#470000
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#470001
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#480099
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#480100
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#480102
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#480103
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#480104
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#504559
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#504560
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#504561
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8
#504564
ordinals-price
21.000
 
0,06sats/ⵚ
$0,000038
0,0000126 BTC
$0,8