HODL•DIAMOND•DICK

HODL•DIAMOND•DICK
ID Rune:840000:52

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
nft_ordinals0,9567
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0008254
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals6,6028
Vốn hóa thị trường
0,72 sats
Giá sàn
1.588
Doanh số
6.056
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#911596
ordinals-price
200.000
 Ʉ
0,72sats/Ʉ
$0,00046
0,00144 BTC
$92,3
#905393
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905394
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905395
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905396
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905397
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905400
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905401
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905402
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905403
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#905405
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,73sats/Ʉ
$0,00046
0,000073 BTC
$4,67
#886479
ordinals-price
200.000
 Ʉ
0,83sats/Ʉ
$0,00053
0,00166 BTC
$106,4
#852972
ordinals-price
200.000
 Ʉ
0,84sats/Ʉ
$0,00053
0,00168 BTC
$107,68
#768484
ordinals-price
200.000
 Ʉ
0,85sats/Ʉ
$0,00054
0,0017 BTC
$108,96
#155738
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,86sats/Ʉ
$0,00055
0,000086 BTC
$5,51
#147738
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,87sats/Ʉ
$0,00055
0,000087 BTC
$5,57
#147742
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,87sats/Ʉ
$0,00055
0,000087 BTC
$5,57
#147732
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,88sats/Ʉ
$0,00056
0,000088 BTC
$5,64
#147734
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,88sats/Ʉ
$0,00056
0,000088 BTC
$5,64
#147735
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,88sats/Ʉ
$0,00056
0,000088 BTC
$5,64
#147736
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,88sats/Ʉ
$0,00056
0,000088 BTC
$5,64
#147740
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,88sats/Ʉ
$0,00056
0,000088 BTC
$5,64
#147733
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,89sats/Ʉ
$0,00057
0,000089 BTC
$5,7
#147763
ordinals-price
10.000
 Ʉ
0,89sats/Ʉ
$0,00057
0,000089 BTC
$5,7