HOPE•YOU•GET•RICH

HOPE•YOU•GET•RICH
ID Rune:840000:846

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 8.100.000.000
nft_ordinals2,0098
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,07834
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals27,9176
Vốn hóa thị trường
0,34 sats
Giá sàn
4.039
Doanh số
853
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#831936
ordinals-price
600.000
 🧧
0,34sats/🧧
$0,00022
0,00204 BTC
$136,19
#831939
ordinals-price
200.000
 🧧
0,34sats/🧧
$0,00022
0,00068 BTC
$45,39
#831667
ordinals-price
100.000
 🧧
0,345sats/🧧
$0,00023
0,000345 BTC
$23,03
#831763
ordinals-price
100.000
 🧧
0,345sats/🧧
$0,00023
0,000345 BTC
$23,03
#827421
ordinals-price
2.500.000
 🧧
0,35sats/🧧
$0,00023
0,00875 BTC
$584,17
#831405
ordinals-price
100.000
 🧧
0,35sats/🧧
$0,00023
0,00035 BTC
$23,36
#831406
ordinals-price
100.000
 🧧
0,35sats/🧧
$0,00023
0,00035 BTC
$23,36
#831407
ordinals-price
100.000
 🧧
0,35sats/🧧
$0,00023
0,00035 BTC
$23,36
#831408
ordinals-price
100.000
 🧧
0,35sats/🧧
$0,00023
0,00035 BTC
$23,36
#825696
ordinals-price
100.000
 🧧
0,37sats/🧧
$0,00024
0,00037 BTC
$24,7
#314464
ordinals-price
100.000
 🧧
0,386sats/🧧
$0,00025
0,000386 BTC
$25,77
#812824
ordinals-price
100.000
 🧧
0,39sats/🧧
$0,00026
0,00039 BTC
$26,03
#389160
ordinals-price
100.000
 🧧
0,4sats/🧧
$0,00026
0,0004 BTC
$26,7
#389163
ordinals-price
100.000
 🧧
0,4sats/🧧
$0,00026
0,0004 BTC
$26,7
#812822
ordinals-price
100.000
 🧧
0,4sats/🧧
$0,00026
0,0004 BTC
$26,7
#831074
ordinals-price
2.400.000
 🧧
0,4sats/🧧
$0,00026
0,0096 BTC
$640,92
#822505
ordinals-price
900.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00405 BTC
$270,38
#826686
ordinals-price
2.500.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,01125 BTC
$751,08
#828363
ordinals-price
100.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00045 BTC
$30,04
#828364
ordinals-price
100.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00045 BTC
$30,04
#828365
ordinals-price
100.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00045 BTC
$30,04
#828366
ordinals-price
100.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00045 BTC
$30,04
#828367
ordinals-price
100.000
 🧧
0,45sats/🧧
$0,0003
0,00045 BTC
$30,04
#314465
ordinals-price
100.000
 🧧
0,456sats/🧧
$0,0003
0,000456 BTC
$30,44